Skip to content

Guided Imagery and Music

Personal tools
You are here: Home » GIM Selskabet » Vedtægter for Selskab for GIM psykoterapi

Vedtægter for Selskab for GIM psykoterapi

Document Actions

Selskab for GIM Psykoterapi Society of Guided Imagery and Music in Denmark

VEDTÆGTER

§1. NAVN, HJEMSTED, FORMÅL

Foreningens navn er Selskab for GIM Psykoterapi. Foreningen er stiftet d. 21.01 1997 under navnet “Selskab for Musikpsykoterapi”. Navneændring til “Selskab for GIM Psykoterapi” vedtaget på generalforsamling d. 28 juni 1998. Foreningen har hjemsted hos den til enhver tid værende kasserer.

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til GIM i Danmark samt medvirke til oprettelsen af netværk, som kan støtte klinisk praksis, uddannelse og forskning i GIM. Selskabet er åbent for alle interesserede. Foreningen varetager driften af en hjem­me­side www.gimterapi.dk, og afholder minimum et årligt medlemsmøde i forbindelse med generalforsamlingen, som finder sted i marts eller april måned.

§2. BESTYRELSE, GENERALFORSAMLING

Bestyrelsen består af op til 7 medlemmer, heraf en formand og en kasserer. Bestyrelsesmedlemmer skal mindst være under GIM uddannelse på advanced træningsniveau. Bestyrelsen mødes minimum en gang årligt i forbindelse med generalforsamlingen. Bestyrelsen vælges for 2 år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med senest 3 ugers varsel. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og evt. næstformand. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Dagsordensforslag kan sendes til bestyrelsen løbende, dog senest 14 dage før varslet generalforsamling. Dagsorden til generalforsamlingen udsendes senest 7 dage før afholdelse. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når bestyrelsen skønner dette nødvendigt, eller når 1/3 af medlemmerne møder med en motiveret dagsorden. Der gælder samme varsler som til den ordinære generalforsamling.

For den ordinære generalforsamling gælder altid flg. dagsorden: 1. Formandens beretning 2. Revideret regnskab 3. Valg til bestyrelsen 4. Valg af kasserer 5. Valg af revisor 6. Indkomne forslag 7. Eventuelt

§3. ØKONOMISKE FORHOLD

Generalforsamlingen fastsætter det årlige kontingent. Regnskabsåret følger kalenderåret - 1. Januar- 31. December. Opløsning sker efter reglerne for vedtægtsrevision, som kræver 2/3 flertal af fremmødte medlemmer til ordinær generalforsamling. Foreningen må ikke stifte gæld. Evt. formue ved opløsning tilfalder en organisation som harmonerer med foreningens målsætning, udpeget af den afgående bestyrelse.

Sidste vedtægtsændringer foretaget ved generalforsamlingen 2005.

Created by bo
Last modified 2005-11-13 21:07
 

Powered by Plone

This site conforms to the following standards: